Schilderijen van Ilse Kunst en van anderen die ik mooi vind.

Kunst zoals schilderijen, beeldhouden, muziek, fotografie, ontwerpen enz. zijn de goddelijke uiting van de verbeelding.

Ilse kunst
Ilse Kunst
Ilse kunst
Ilse Kunst
ilse kunst
Ilse kunst schilderij
cupido
Venus en Mars
astrokunst
astrokunst
astrokunst

Dit artikel is van de kunstbus en is op 11 01 2017 13:39 voor het laatst bewerkt. Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kunstfilosofie
Kunstfilosofie (esthetica)

Al sinds Plato denken filosofen na over schoonheid, de waarde van esthetische oordelen, en de mogelijkheid – of onmogelijkheid! – kunstwerken te interpreteren. Hoewel elk van ons vele uitingen van muziek, literatuur of beeldende kunst apprecieert, is het een filosofische vraag bij uitstek waarin zo’n appreciatie nu precies bestaat.

Het wezen van de kunst wordt van oudsher in verband gebracht met de natuur der dingen. Het klinkt ook heel aannemelijk – twee zo nobele zaken als waarheid en schoonheid moeten in laatste instantie wel ergens samenvallen. Maar waar? Waar houdt de ‘natuur van de dingen’ zich schuil? Hoe slaagt het kunstwerk erin het wezen van de werkelijkheid aan het licht te brengen en gestalte te geven? Zit de natuur der dingen in de dingen? In het kunstwerk? In het hoofd van de kunstenaar, of in dat van zijn publiek?

Met waarheid is kunst altijd in verband gebracht, maar dan op heel uiteenlopende manieren. Van oudsher zagen filosofen het wezen van kunst gelegen in louter imitatie en representatie, in het afbeelden van de natuur. De kunstenaar legde zich zogezegd toe op het vervaardigen van knappe reproducties. Schoonheid bestond in het goed geproportioneerd nabootsen van de waarheid van de dingen. Dat was alles, en het was in feite een peuleschil. Het vergde van de artiest niet meer dan een zekere ambachtelijke bedrevenheid in het vervaardigen van copieën. Zo luidde ongeveer de opvatting van onder anderen Plato en diens leerling Aristoteles, twee Griekse filosofen uit de vierde eeuw voor Christus. De geschiedenis van de Westerse wijsbegeerte wordt wel beschouwd als een reeks voetnoten bij hun werk. Gelukkig geldt dit niet voor hun visie op kunst.

Ergens in de daaropvolgende tweeduizend jaar heeft een kentering plaatsgevonden in de kunstfilosofie. Sedertdien wordt van de kunstenaar méér gevraagd dan louter ambachtelijkheid. Hij is niet langer een bedreven copieermachine, maar voegt in zijn product een originele, creatieve meerwaarde toe aan de afbeelding van de werkelijkheid.

Wat niet verandert is het verband dat wordt gelegd tussen kunst en waarheid. De waarheid is echter niet langer voorhanden, klaar om door de kunstenaar gecopieerd te worden; zij geldt voortaan als iets dat met moeite gevonden of veroverd moet worden. De kunstenaar moet doordringen tot het verborgen wezen van de dingen. Zo stelt volgens Arthur Schopenhauer (1788-1860) ‘elk kunstwerk zich ten doel ons het leven en de dingen zò te tonen als zij in werkelijkheid zijn.’ Daartoe moet volgens hem de beeldend kunstenaar de natuur der dingen ‘ontsluieren’ door ‘de mist die hen doorgaans aan het zicht onttrekt weg te nemen.’

In onze eeuw vinden wij dit verband tussen waarheid en kunst vooral terug in Martin Heideggers (1889-1976) idee van ‘onverborgenheid’. ‘Schoonheid is een van de wijzen waarop waarheid geschiedt als onverborgenheid’, aldus Heidegger. Hij grijpt hiermee terug op de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord voor ‘waarheid’, alhqeia (alètheia), wat letterlijk zoveel betekent als het ‘niet-verborgen-zijn’ (a-lanthanoo). De kunstenaar toont ons de dingen zoals zij in werkelijkheid zijn. Hij onthult ons hun natuur. Deze natuur toont zich dus niet vanzelf. Wat tot onverborgenheid komt in het kunstwerk, moet eerst verscholen zijn geweest. De dingen delen ons niet uit eigen beweging hun natuur mede, maar moeten daartoe worden – aangespoord, wellicht. In een fameus voorbeeld heeft Heidegger geprobeerd deze stelling toe te lichten. Hij keek naar Vincent Van Goghs Boerenschoenen.

Afgebeeld is een paar duidelijk tweedehands werkschoenen, geschikt en gebruikt voor werk op het land. Maar is dit alles? Neen. Heidegger blikt diep in het binnenste van de boerenschoen. ‘Uit de donkere opening van het versleten binnenste staart de zwoegende gang van de werkvrouw ons aan. Uit de stugge, ruwe logheid van de schoenen spreekt de samengebalde vastberadenheid van haar trage tred over de wijdse, altijd regelmatige voren van het veld waarover een schrale wind waait. Over het leer liggen de vochtigheid en de rijkdom van de bodem. Onder de schoen glijdt de eenzaamheid van het pad in de avondschemering. In de schoen resoneert de stille roep der aarde, haar rustige gave van het rijpend graan en haar onverklaarde zelfontzegging in de verlatenheid van het braak liggende veld in de winter.'[ noot 3]

Sommigen zullen menen dat Heidegger hier te ver gaat. Maar het is dan ook moeilijk het uitgebeelde wezen, dat toch pas in het schilderij tot onverborgenheid komt, onder woorden te brengen. Ieder heeft er wellicht zijn eigen woorden voor. Ieder mens, zoals Schopenhauer zei, peilt de diepte van het kunstwerk naar zijn eigen vermogen, ‘zoals in diepe wateren elke schipper zijn peillood zo diep kan laten zakken als zijn touw lang is.'[noot 4]

Andere voorbeelden spreken in dit verband wellicht meer aan. Al gaat het mij hier niet zozeer om veranderingen in de kunst zelf, als wel om de veranderde opvattingen over kunst, toch is het nuttig om te signaleren dat de kunstenaar in de afgelopen decennia met toenemend gemak de oppervlakte van de realiteit verlaat en een sprong in de diepte waagt. Het lijkt mij een cliché dat geen betoog behoeft. Expressionisme, kubisme, diverse vormen van ‘abstracte’ en ‘experimentele’ kunst zoeken naar nieuwe manieren om door te dringen tot diepere lagen van betekenis. Zij proberen in die zin gestalte te geven aan de intiemere natuur van de dingen. Niemand zal willen beweren dat Picasso’s Violen en druiven ons een alledaags straattafereel tekent; toch opent het een wereld waarin meetkunde en muziek met vrolijkheid gepaard gaan. Onze huiskamers ogen niet als Miró’s Hollands interieur (1928), en vrouwen lijken als regel niet op een plastiek van Henry Moore; toch maken zij elk op hun manier iets manifest over de ons omringende realiteit. Een Giacometti vertelt ons niet hoe wij er uitzien, maar zegt iets over – onze eenzaamheid, wellicht.

Elk van deze voorbeelden grijpt voorbij de onmiddellijke waarneming, onderzoekt nieuwe, leerzame vormen van aanschouwelijkheid. Elk onderneemt een eigenwijze poging tot ‘onverborgenheid’, tot ontsluiering van de natuur der dingen. De kunstenaar is verre van een copiist. ‘Overeenkomst met wat is werd lange tijd gehouden voor de essentie van waarheid. Maar zijn wij dan van mening dat het schilderij van Van Gogh een concreet paar werkelijk bestaande schoenen afbeeldt, en dat het een kunstwerk is omdat het dit zo voortreffelijk doet?’, zo vraagt Heidegger weerom. ‘Geenszins. Het werk is niet een reproductie van een bepaald, toevallig aanwezig, concreet ding; het is integendeel de reproductie van het algemene wezen van het ding. Maar waar en hoe is dan dit algemene wezen, dat kunstwerken ermee in overeenstemming kunnen zijn?’

Een kunstwerk is een poging tot ‘onverborgenheid’, ‘de brug tussen wil en zijn’. Het probeert nieuwe betekenissen te vinden, uitdrukking te geven aan een nieuwe omgang met de werkelijkheid. In die zin kan het kunstwerk een nieuwe wereld scheppen – het zoekt een nieuwe natuur voor de oude dingen. Wederom geldt dat dit niet zomaar een willekeurig verzinsel van de kunstenaar is. Zijn creativiteit en transpiratie ten spijt, is hij het niet zozeer zelf die nieuwe betekenissen aandraagt, zij overkomen ook hem, net als andere mensen. Hij is een medium, een koploper, een antenne onder de mensen. Zijn atelier is geen fabriek maar een laboratorium, betekenissen worden er niet gemaakt, zij ontstaan er.

De taal die het kunstwerk tot ons spreekt, de natuur van de dingen die het vertolkt, is noch een copie van de taal der dingen, noch een verzinsel van de kunstenaar zelf. ‘Voor een schilderij staat iedereen als voor een vorst, afwachtend of en hoe het tot hem zal spreken. En net als de vorst moet men niet zelf het schilderij toespreken: want dan zou men alleen zichzelf horen.’ Toen Schopenhauer dit schreef, had hij natuurlijk het publiek op het oog, de toeschouwer van het kunstwerk. Het paradoxale is nu, dat zijn opmerking evenzeer opgaat voor de kunstenaar zelf. Nog voordat het kunstwerk zijn handen verlaat, is het een nieuw en eigen leven begonnen.

Kunst drukt het wezen der dingen uit – maar dit is niet iets dat bestaat, geen ding binnenin het ding; het is iets dat gebeurt. De natuur der dingen bestaat dus niet, maar geschiedt, zij overkomt u. Waar? Om u heen. Nu.

Van-Plato-tot-Nietzsche: acht inleidingen in de esthetica
@Kunstbus 

Naast de Schilderijen vindt je ook de uitgebreide horoscopen:

Op zoeknaar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, kinderhoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Schilderijen


Naast de Schilderijen vind je ook de
rubriek bijzondere horoscopen:

Bijzondere horoscopen voor 1,30€
Speciaal voor vrouwen de Vrouw horoscoop
Wat is jouw vrouwenpower en hoe ga je daar het beste mee om!
Liefdes horoscoop online
Hoe sta je in de liefde, wat vind je aantrekkelijk en wat zijn je tools?
Erotiek horoscoop
Wat vind jij spannend en waar word jij opgewonden van?
Flirt horoscoop
Hoe reageer jij op hem/haar en visa versa. Wat vind je leuk aan die nieuwe flirt en wat vind die ander leuk aan jou?
De relatietest
Wat maakt dat je het samen fijn hebt en waar kun je aan werken om het fijn te houden?
Relatiehoroscoop
Als je wilt weten hoe jullie onderlinge relatie eruit ziet.
Beroepshoroscoop
Wat zijn je talenten, ambities en wat is je kracht op dit vlak.
Trouwdag horoscoop
Wat zeg jullie trouwdatum over jullie huwelijk in de toekomst?
Libido horoscoop
Hoe zit je sex drive in elkaar waar word je opgewonden van en waar knap je op af?
Kinderhoroscoop klein
Een korte krachtige uitleg van een kinderhoroscoop.
Financiële horoscoop
Hoe ga je met je geld om. Wat zijn je blinde vlekken op dit gebied en waar ligt je slimheid op dit vlak.
Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Spiritualiteit-test
Ben je heel spiritueel, of meer nuchter van aard?
EmotieTest
Een test om te kijken of je heel gevoelig bent of wat minder of juist wat gereserveerder.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
Schilderijen astrokunst

Naast de Schilderijen van astrokunst vind je hier ook bijzondere tarotleggingen.

Tarotlegging: Harmonie en Geluk Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Tarot legging De poort Wat brengt je dichter bij jezelf ————-Tarot legging De poort Wat brengt je dichter bij jezelf


Tarot liefdesvraag Waar moet je opletten ——————-Tarot de blinde vlek Wat zie je van jezelf niet


Tarotlegging: Verleden heden toekomst Krijg inzicht in een bepaalde problematiek.
Schilderijen astrokunst


Tarot Weeklegging Wat kan er deze week gebeuren ? —————


Schilderijen astrokunstTarot legging de ster Waar sta je nu?

Schilderijen astrokunst


liefdesinzicht Hoe kan je je liefdesleven beter te begrijpen


Tarot kruislegging wat moet je nu accepteren.————–Tarot Dagkaart Gratis Kijk wat de dagkaart je zegt


Tarot gevoelslegging Verheldert je gevoelens

Schilderijen astrokunst


De Tarot maand, jaar, harmonie en geluk en liefdeslegging zijn geschreven door de bekende tarotlegger/astroloog Willem Kunst. Door zijn jaren lange ervaring weet hij de Tarot kaarten uit te leggen op een speelse, begrijpbare en inspirerende manier.
De meeste tarotleggingen worden gelegdt met drie kaarten en geven je inzicht en biedt je begrip om je te ontwikkelen zodat je je geholpen voelt bij de dingen die je doet. De tekst zijn adviserend en positief geschreven, ze helpen je op een speelse manier op jouw pad te blijven of te komen.

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Schilderijen astrokunst

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaaren

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bakalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

@ W.Kunst
Schilderijen astrokunst

Scroll naar boven